Vem kan vara KA?

En kontrollansvarig ska vara en person som är certifierad och lämplig för sitt uppdrag genom kompetens och erfarenhet . KA måste vara opartisk till den åtgärd som hen ska kontrollera. Därtill din kontrollansvarig bör inte vara KA på ditt projekt såväl samtidigt vara anställd av samma företag som bygger eller beställer byggprojektet. En KA bör bli inkopplad så tidigt som möjligt, i din projekt helst redan på planeringsstadiet.

När behövs det en kontrollansvarig?

PBL 9 kap § 40

Vid byggnation, rivning och markåtgärder ska det finnas en eller flera kontrollansvariga utöver detta bistår byggherren när åtgärderna genomförs.

Arbetsbeskrivning av kontrollansvariges arbetsuppgifter

PBL 10 kap § 11

En kontrollansvarig ska
Biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs. KA se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs, även om att nödvändiga kontroller utförs.

Byggherren ansvarar för och upprättar kontrollplan med kontrollansvariges medverkan. Kontrollplanen bör upprättas och lämnas in till byggnadsnämnden till det tekniska samrådet i god tid.

Kontrollansvarig bör närvara vid nödvändiga projekteringsmöten, tekniska samråd, besiktningar även i andra kontroller till och med vid miljö- och byggnadsnämndens platsbesök.
KA måste dokumentera sina besök och iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.

Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet.

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Certifierade kontrollansvariga kan du bland annat hitta på Boverkets hemsida och Svenska Byggingenjörers Riksförbunds hemsida (SBR)

En Kontrollplan

Vid åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller anmälan ansvarar byggherren för att en kontrollplan blir framtagen.

Kontrollplanen innehåller övergripande information till alla inblandade parter, samt alla viktiga fakta om byggnadsåtgärden.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollerna samt vilka intyg, anmälningar och andra handlingar som ska lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden. KA ska kontrollera att byggherren sköter sin dokumenterade egenkontroll.

Behöver du en kontrollansvarig nära dig . Vi jobbar i Sollentuna omnäjd Kontakta oss Behöver du referenser ? Bara fråga efter det .

Kontrollansvarig går igenom hur arbetet med egenkontroller planeras att utföras från projektörer och entreprenörer.

Kontrollansvarig stämmer av projektörernas egenkontroll avseende upprättade projekterade handlingar/bygghandlingar innan byggstart.

Kontrollansvarig går genom entreprenörernas egenkontroller innan byggstart så punkter i kontrollplan är med: Signaturlista finns, spårbarhet mellan kontrollplan och egenkontroller, vem som gör egenkontrollen, hur den görs och vad som kontrolleras mot vilken handling, anvisning m.m.

Kontrollansvarig följer upp/stämmer av entreprenörernas egenkontroller, startbesked och kontrollplan följs vid arbetsplatsbesök under byggåtgärdernas framskridande. Vill du läsa mer? Kontrollansvariga och deras uppgifter

I det fall kontrollansvarig upptäcker att det finns avvikelser från föreskrifter och villkor notera detta och informera byggherren och vid behov byggnadsnämnden.