Besiktning av Lekplatser

 

Lekplats besiktning

Bombusbygg erbjuder besiktning av lekplatser för att skapa en trygg och säker lekmiljö. Lekplatser är arbetsmiljön för barn och vill minska risken för personskador på lekplatser. Besiktning skall genomföras på befintliga lekplatser varje år men även vid nyanläggning och ändring av utrustning.
Vi utför fristående, jour och årliga besiktningar och vi kan även erbjuda ett paket med en årlig besiktning inklusive två tillsyn, en under våren samt en under hösten.

Vi ar utbildade på Haags. 

 • Gällande svenska lagar och regler för lekplatser.
 • Grundlig genomgång av kraven i Svensk Standard för lekredskap (SSEN-1176).
 •  Användning och förståelse av  SSEN-1176.
 • Praktiska  kännedom om provsonder.
 • Kunskap att  utföra riskanalyser och fel-beskrivningar.

Våra tjänster:

 • Årliga lekplatsbesiktningar
 • Konsultation inför om-, nybyggnationer
 • Funktionsbesiktningar
 • Funktionskontroller
 • Konsultation gällande åtgärder för att korrigera påvisade fel
 • Framtagande av drift- och underhållsplaner

Fastighetsägarens ansvar

 • Bostadsrättsföreningens styrelse ansvarar för att lekplatsens standard upprätthålls, vilket regleras i plan- och bygglagen (PBL).
 • Det innebär att bostadsrättsföreningens styrelse måste se till att fallutrymmet är tillräckligt stort, att underlaget är tillräckligt stötdämpande, farliga fel måste åtgärdas och när ett allvarligt fel inträffas, stänga lekplatsen.
 • Lekredskapen ska dessutom vara godkända och byggda enligt standardens krav.
 • Ansvaret för utrustningens säkerhet gäller oavsett tillverkningsår och regleras i produktsäkerhetslagen, (PSL). Då kräver att varor och tjänster till exempel hyrs ut eller säljs av näringsidkare till konsumenten skallvara säkra.

CE-märkning
Lekredskap avsedda för offentlig och gemensam miljön liksom lekplats för flerbostadshus eller samfällighetsföreningar skall uppfylla kraven enligt standarderna SS-EN 1176 och 1177.
Boverkets föreskrifter
I boverkets byggregler BBR(BFS2011:6BBR) finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomten. BBR gäller även vid nybyggnad eller ny anläggning eller ändring av lekplatser. (8:93)

Mer information
Mer information om regler för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser kan du få på kommunens byggnadsnämnd, byggnadskontor, Boverkets och Konsumentverkets webbplatser.

Om oss

Vi är en familjeföretag verksamma i Sollentuna med omnejd. Företaget startades 2006 av Claudia Eriksson.

Kontakt information

Frestavägen 140,192 65 Sollentuna

0735 192860 Hans
0735 192862 Claudia

Bombus Projekt
error: Content is protected !!