Natursten

Natursten är ett material som är väl lämpat för att  klara av de stora påfrestningar som finns i de offentliga miljöer Natursten kan vara ett av de allra mest tåliga och beständiga byggnadsmaterial man kan använda. Vissa
stensorter är praktiskt taget underhållsfria. Markbeläggningar har funnits i våra historia i form av beläggningar, murverk gator och torg i hundratals år. I visa kulturer tusentals år

Greker, etrusker och romare utvecklade stenmurkunskap som senare blev förlorad

Bergarter

Granit: Till graniter räknas de hårda och beständiga bergarter som är eruptiva eller magmatiska bergarter som kommer från jordensinre. Huvudmineralen är i allmänhet kvarts och fältspat samt glimmer. För byggnadsändamål bör graniten vara fri från sprickanvisningar.

Granit sura egenskaper samt i en del sorter kan det finnas små porer, speciellt i grovkorniga sorter är förklaringarna till dess normalt goda beständighet. Granit hör till de hårdaste stensorterna. det finns mycket att välja , det öppnas en uppsjö av kombinationer med granit.

Det finns många kulörer från ljust grå till svart eller från enhetligt rödgrå till livligt mönstrad sten i
rött och blågrått, omfånget är stort.

Flammad yta, krysshamrad yta, råkylad yta samt råkopp.


Gnejs: Granit och gnejs är Sveriges vanligaste bergarter. Gnejsens huvudmineral är kvarts, fältspat och glimmer.

Gnejs är en metamorf form av granit och har ungefär samma egenskaper som denna. Dess
textur är utpräglat ådrig eller flammig. Gnejs förekommer i områden där tillgången på stenen är
riklig.


Kalksten: Kalksten är en sedimentär bergart. Ursprungssedimentet har varit kalkslam, ofta med lerblandning. Fossiler är vanligt förekommande i kalksten. Strukturen är vanligtvis tät och skiktad i
lager bestående av tjockare partier (kärnsten). Kalkstenen är vanligtvis mer eller mindre känslig för
klimatisk och kemisk (sur) påverkan. Kalksten är den stensort som är vanligast förekommande i
antika och medeltida murverk.


Marmor: Är benämningen på omvandlade kristallina karbonatbergarter. Ombildningen sker under
stort tryck och temperatur varpå stenen får en tätare och oskiktad karaktär. Normalt har marmor en
bättre beständighet än kalksten. Att observera är att benämningen marmor, utomlands även kan
tillämpas på polerbara kalkstenar.

Skiffer: Det finns olika sorters skiffer, bl. a. lerskiffer och kvartsitskiffer som är de vanligaste förekommande. Kan antingen vara en sedimentär bergart där ursprungssedimentet har varit lera med blandning av glimmer och kvarts eller en omvandlad bergart. Kvartsitskiffer består av till kvartsit omvandlad kvartssand och glimmer. Det hände oftast att skiffer har klyvningsytor som bestämmer plattornas tjocklek. Det finns i många nyanser men är huvudsakligen grå eller svart.

Detta typ av sten passar speciellt bra som markbeläggning utomhus på grund av den höga böjdraghållfastheten
och den naturliga klovytan, som gör den halksäker. med Klovytan menas den naturliga råa överytan som uppstår vid klyvning.

Sandsten: Är en sedimentär bergart i vilken ursprungssedimentet har varit sand. I mer beständiga
och hårdare sandstenar utgörs bindemedlet mellan kornen av kvarts. Sandstenar där bindemedlet
består at kalk med inslag av lera är normalt mjukare och betydlig känsligare för miljöpåverkan.
Sandstenens höga porositet är även ett problem i fuktigt klimat där frost förekommer.

Täljsten: Är en omvandlad bergart främst bestående av klorit och talk, ibland med inblandning av
karbonat. Täljsten är en mjuk bergart och således lätt bearbetad.

Fogar

  1. Montering av kantsten sker normalt utan att fogar.
  2. Du kan täta med fogmassa eller fogbruk beroende på utförande.
  3. Man monterar råkantsten med 3-10 mm synlig fog.
  4. Kommer du använda krysshamrad kantsten?
    montera med 3-7 mm syn