Vill du kontrollera förekomsten av fel? Du behöver en förbesikning.

Ur SBR Byggingenjörers Riksförbund:

”SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.” SBR Byggingenjörers Riksförbund

Vill du kontrollera förekomsten av fel? gör en förbesiktning

Vill du kontrollera förekomsten av fel? Syfte på en förbesiktning är att pröva förekomsten av fel. Vid ett besiktningstillfälle. Du som entreprenör kan begära en förbesiktning eller flera förbesiktningar för att säkerställa att du utför projektet enligt beställarens krav / enligt bygghandlingar.

Vi gör en eller löpande, förbesiktningar under byggprocessens gång, med detta kan eventuella förekomsten av fel minskas då de upptäckts direkt istället för efter entreprenadenstiden. Exempelvis kan det vara sådant som inte kommer vara synligt eller tillgängligt vid slutbesiktningen.

Observera! Vi tar inte upp frågan om godkännande av entreprenaden och garantitid under förbesiktning. Vill vill kontrollera bara förekomsten av fel? För oss är det mycket viktigt att föremålet för besiktningen preciseras av den part som påkallar besiktningen. Bombus Bygg besiktningsman noterar alltid skicket hos anslutande delar som är av betydelse, t ex sådant som kan orsaka skada på det besiktade .

Visste du ? Att du som beställare och även du som entreprenör kan begära en förbesiktning eller löpande förbesiktningar. Det är vanligt att begära förbesiktning på alla typer av projekt, såsom nybyggnation, ombyggnation, vid nybyggnation och vid renoveringar badrumsrenovering, köksrenovering, mm .

Bombus Byggnads & Trädgård arbetar seriösa entreprenadbesiktningsman som är anslutna till SBR och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både byggteknik och Entreprenadjuridik.

Våra kunder uppskattar att vi är lyhörda, samarbetsvilliga, snabba, flexibla och enkla att ha att göra med. Vi själva tycker att allt ska gå rätt, alla projekt har så många moment, tar mycket energi av alla inblandade, slutligen alla vill komma till mål, det ända som vi behöver göra är att INTE krångla saker i onödan.

Besiktningen fråntar inte beställaren möjlighet att påtala fel som inte noterats i utlåtandet, sådana möjligheter föreligger dels då felet inte borde ha märkts vid besiktningen (t ex om det finns intyg som säger motsatsen), dels då de av beställaren av  påtalats inom  6 månader (18 månader om det är väsentligt enligt AB 04,ABT 06) efter entreprenadtidens utgång .

entreprenadbesiktning diagram
Entreprenadbesiktning av Claudia Eriksson

Slutbesiktning

– Vet du att ditt byggprojekt har utförts enligt bygghandlingarna. Vill du kontrollera förekomsten av fel?

När hela byggprojektet är klart och allt är färdigt är det dags att genomföra en slutbesiktning. Under en slutbesiktning undersöker en opartisk besiktningsman entreprenaden. En oberoende besiktningsman gör Slutbesiktningen och du byggherre väljer vem ska göra jobbet.

En besiktning innebär att alla de arbeten som har utförs i en entreprenad skall levereras enligt avtalet

Grunden för en bra slutbesiktning är avtalet och bygghandlingar . Det står tydligt angivet i bygghandlingarna, vad som ska göras och hur ska göras. Besiktningen sker genom en noggrann syning av allt som är synligt, (en så kallad okulär besiktning).  Det vill säga alla brister som upptäcks ska dokumenteras, liksom allt det som byggherren har synpunkter och tveksamheter inför.

Besiktningsmannen jobb är också att godkänna eller underkänna entreprenaden, efter en noggrann genomgång med båda parterna, det vill säga entreprenören och beställaren.  Ett underkännande betyder att flera brister har upptäckts som inte kan ignoreras, eller att ett allvarligare fel upptäcks. Mindre brister antecknas också, men innebär inte att entreprenaden måste underkännas.

Våra besiktningar utförs av kunniga besiktningsmän med lång erfarenhet.

Efterbesiktning

Vid varje efterbesiktning ska konstateras om fel avhjälpts. I utlåtandet över efterbesiktning noteras de kvarstående felen som inte avhjälpts och eventuella följdfel som uppkommit vid avhjälpandet. Fel som inte noterats tidigare ska inte tas upp vid efterbesiktning, men kan skriftligen påtalas av beställaren inom 6 månader eller tas upp som särskildbesiktning om parterna påkallar sådan.

Enligt AB 04 kap 7 § 15 andra stycket är det entreprenören som ska betala ersättningen till besiktningsmannen vid efterbesiktning. Detta gäller alltså även om det är beställaren som har utsett besiktningsmannen från början och påkallat efterbesiktningen. I undantagsfall kan besiktningsmannen, om särskilda skäl föreligger, besluta att kostnaden ska fördelas på annat sätt.

Vid småhusentreprenader där beställaren är konsument regleras kostnaden för efterbesiktning på ett annorlunda sätt. Enligt ABS 09 (p 28) ska kostnaden för efterbesiktning bekostas av beställaren. Entreprenören svarar endast undantagsvis för kostnaden för efterbesiktning, om ”fel i större omfattning kvarstår vid efterbesiktningen”.

§59 Besiktning (tvåårsbesiktning)

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. Garantibesiktningen/Tvåårsbesiktningen/§59 besiktning genomförs före utgången av den kortaste garantitiden, dvs oftast inom två år från godkänd slutbesiktning. Fel som i regel funnits vid slutbesiktningen men då inte märkts och inte heller bort märkas. Besiktningsmannen ska inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen, inte heller ska besiktningsmannen anteckna fel som ej åtgärdats från tidigare besiktningar, har dessa fel inte påtalats av beställaren inom 6 månader från godkänd entreprenad kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa.

Det är beställaren som står för anmälan om Garantibesiktning / Tvåårsbesiktning/§59 besiktning. Beställaren är skyldig att rapportera en skada som uppkommit på entreprenaden till entreprenören så att denne kan minimera skadans verkningar. Efter att garantitiden har gått ut ansvarar entreprenören bara för fel som inte har märkts tidigare och är väsentligt för entreprenaden och har sin grund i vårdslöshet från entreprenörens sida.

Fel från slutbesiktningen som inte är avhjälpta ska inte tas upp på Garantibesiktningen/Tvåårsbesiktningen/§59 besiktning

När det gäller småhusentreprenader så är det lite annorlunda, om entreprenören har ställt en garanti så gäller det som sagts, om en garanti inte är utfäst så är det enbart det som står i konsumenttjänstlagen som gäller.