Förbesiktning

Vill du kontrollera förekomsten av fel? Syfte med förbesiktning är att pröva förekomsten av fel vid besiktningstillfället. Du som entreprenör kan också begära en förbesiktning eller flera förbesiktningar för att säkerställa att du utför projektet enligt beställarens krav / bygghandlingar.

Vi gör en eller flera löpande förbesiktningar under byggprocessens gång, med detta kan eventuella förekomster av fel minskas då de upptäckts direkt istället för vid slutbesiktning eller efter entreprenadtiden. Exempelvis kan det vara sådant som inte kommer vara synligt eller tillgängligt vid slutbesiktningen.

Observera! Vi tar inte upp frågan om godkännande av entreprenaden och garantitid under förbesiktning. Vi kontrollerar bara förekomsten av fel. För oss är det mycket viktigt att föremålet för besiktningen preciseras av den part som påkallar besiktningen. Besiktningsman noterar alla fel som är av betydelse i det som omfattas av besiktningen.

Enligt ABS 09 (p 28) ska kostnaden för förbesiktning bekostas av påkallande part.

Visste du ? Att du som beställare och även du som entreprenör kan begära en förbesiktning eller flera löpande förbesiktningar. Det är vanligt att begära förbesiktning på alla typer av projekt såsom nybyggnation, ombyggnation till exempel vid badrumsrenovering, köksrenovering, mm .

Bombus Byggnads & Trädgård arbetar seriösa entreprenadbesiktningsmän som är anslutna till SBR och har gedigen erfarenhet och kunskap inom både byggteknik och entreprenadjuridik.

Våra kunder uppskattar att vi är lyhörda, samarbetsvilliga, snabba, flexibla och enkla att ha att göra med. Vi vill att allt ska gå rätt till, alla projekt har så många moment, tar mycket energi av alla inblandade, slutligen vill alla komma till mål, det ända som behöver göras är att INTE krångla till saker i onödan.

Besiktningen fråntar inte beställarens möjlighet att påtala fel som inte noterats i utlåtandet. Sådana möjligheter föreligger dels då felet inte borde ha märkts vid besiktningen (t ex om det finns intyg som säger motsatsen), dels då de av beställaren har  påtalats inom  6 månader (18 månader om det är väsentligt detta gäller konsumententreprenader, AB 04, ABT 06) efter entreprenadtidens utgång .

entreprenadbesiktning diagram
Entreprenadbesiktning av Claudia Eriksson

Ur SBR Byggingenjörers Riksförbund:

”SBR Byggingenjörerna är en yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.” SBR Byggingenjörers Riksförbund

Slutbesiktning, vill du kontrollera förekomsten av fel?

– Vet du att ditt byggprojekt har utförts enligt bygghandlingarna ? vill du kontrollera förekomsten av fel?

När hela byggprojektet är klart och allt är färdigt är det dags att genomföra en slutbesiktning. Under en slutbesiktning undersöker en besiktningsman entreprenaden. Vid konsument entreprenader gör en opartisk besiktningsman slutbesiktningen och du byggherre väljer vem ska utföra besiktning.

Har avtal träffats om slutbesiktning ska hantverkaren underrätta beställaren om när sådan besiktning
kan ske.

Konsumententreprenad , AB04, ABT06 gäller

Vid en besiktning skall med noggrant iakttagande av parternas rätt undersökas och bedömas i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fodringar.

Observera! Vid en slutbesiktning ska alla de arbeten i enlighet med entreprenadhandlingarna och avtalet vara levererade. Det som är inte levererat noteras som fel.

Grunden för en bra slutbesiktning är avtalet och bygghandlingar. Det bör står tydligt angivet i bygghandlingarna, vad som ska göras, om det saknas information i bygghandlingarna, måste besiktningsmannen fråga parterna vad de har avtalat om.

Besiktningen sker genom en okulär kontroll av allt som är synligt, (en så kallad okulär besiktning).  Det vill säga alla brister som upptäcks ska dokumenteras, liksom allt det som byggherren anser är fel skall noteras men det är besiktningsmannen som avgör vad som är fel.

Besiktningsmannen är den som avgör om entreprenaden är godkänd eller icke godkänd, efter en noggrann genomgång med båda parterna, det vill säga entreprenören och beställaren. En icke godkänd entreprenad betyder att entreprenaden har ett eller flertal väsentliga fel. Mindre brister antecknas också, men innebär inte ett hinder att godkänna entreprenaden.

Våra besiktningar på bombus utförs av kunniga besiktningsmän med gedigen erfarenhet.

Efterbesiktning

Vid varje efterbesiktning ska konstateras om fel avhjälpts. I utlåtandet över efterbesiktning noteras de kvarstående felen som inte avhjälpts och eventuella följdfel som uppkommit vid avhjälpandet. Fel som inte noterats tidigare ska inte tas upp vid efterbesiktning, men kan skriftligen påtalas av beställaren inom 6 månader eller tas upp som särskildbesiktning om parterna påkallar sådan.

Enligt AB 04 kap 7 § 15 andra stycket är det entreprenören som ska betala ersättningen till besiktningsmannen vid efterbesiktning. Detta gäller alltså även om det är beställaren som har utsett besiktningsmannen från början och påkallat efterbesiktningen. I undantagsfall kan besiktningsmannen, om särskilda skäl föreligger, besluta att kostnaden ska fördelas på annat sätt.

Vid småhusentreprenader där beställaren är konsument regleras kostnaden för efterbesiktning på ett annorlunda sätt. Enligt ABS 09 (p 28) ska kostnaden för efterbesiktning bekostas av beställaren. Entreprenören svarar endast undantagsvis för kostnaden för efterbesiktning, om ”fel i större omfattning kvarstår vid efterbesiktningen”.

§59 Besiktning (tvåårsbesiktning)

Syftet med garantibesiktningen är att pröva förekomsten av fel som framträtt under garantitiden. Garantibesiktningen/Tvåårsbesiktningen/§59 besiktning genomförs före utgången av den kortaste garantitiden, dvs oftast inom två år från godkänd slutbesiktning. Fel som i regel funnits vid slutbesiktningen men då inte märkts och inte heller bort märkas. Besiktningsmannen ska inte notera förhållanden som lämnats utan anmärkning vid slutbesiktningen, inte heller ska besiktningsmannen anteckna fel som ej åtgärdats från tidigare besiktningar, har dessa fel inte påtalats av beställaren inom 6 månader från godkänd entreprenad kan inte entreprenören åläggas att avhjälpa dessa. § 59-besiktning betalas av påkallande part enlig ABS 09 (p28)

Det är beställaren som står för anmälan om Garantibesiktning / Tvåårsbesiktning/§59 besiktning. Beställaren är skyldig att rapportera en skada som uppkommit på entreprenaden till entreprenören så att denne kan minimera skadans verkningar. Efter att garantitiden har gått ut ansvarar entreprenören bara för fel som inte har märkts tidigare och är väsentligt för entreprenaden och har sin grund i vårdslöshet från entreprenörens sida.

Fel från slutbesiktningen som inte är avhjälpta ska inte tas upp på Garantibesiktningen/Tvåårsbesiktningen/§59 besiktning

När det gäller småhusentreprenader så är det lite annorlunda, om entreprenören har ställt en garanti så gäller det som sagts, om en garanti inte är utfäst så är det enbart det som står i konsumenttjänstlagen som gäller.